نمرات دانشجویان

اعلام نمرات دانشجویان مرکز تربیت معلم بنت الهدی صدر فردوس

» نمره درس روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» اعلام دروس انتخابی برای تدریس کلاس104 :: ۱۳٩٠/٢/٤
» اعلام دروس انتخابی برای تدریس کلاس 124 :: ۱۳٩٠/٢/٤
» روش تدریس اجتماعی 133 :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» روش تدریس اجتماعی103 :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» روش تدریس اجتماعی123 :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» ۱۳۸٩/۱۱/۳ :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» ارتباط شناسی و تبلیغات :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» روابط انسانی در مدرسه :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» نهاد خانواده در اسلام و ایران :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام-امورتربیتی89 :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام-ابتدایی89 :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام-رشته مطالعات اجتماعی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» مبانی جامعه شناسی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱